Ekologické a vodohospodárske stavby

  • komplexná výstavba ČOV
  • výstavba technologických objektov (čerpacie stanice, automatické tlakové stanice, armatúrne šachty…)
  • výstavba vodovodných a kanalizačných prípojok
  • inštalácia zdravotechniky
  • vodovody, vodojemy, AT - stanice a úpravne vody
  • regulácia tokov a riek, sanácia svahov a vodných nádrží s ílovými zátkami
  • uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu
  • realizácie protipovodňových ochranných opatrení

Kontakty

Tel. č.: +421 903 816 363
            +421 903 225 184

E-mail: staveko1@staveko-smf.sk
          sahul@sklapace.sk

Web: www.staveko-smf.sk

Referencie